Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Estudis Anglesos
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Estudis Anglesos per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

Pla d'estudis del Grau en Estudis Anglesos (pla nou)           

Pla d'estudis del Grau en Estudis Anglesos (pla vell)                                

 

 

 Grau en Estudis Anglesos (Nou)

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

42

6

12

60

2n

24

24

12

60

3r

0

48

12

60

4t

0

12 + 6 Treball final de Grau

+ 6 Pràctiques

36

60

TOTAL

66

102

72

240

(1) Distribució orientativa

 

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101252

Bàsica

1

Anglès per a usos acadèmics

101278

Optativa

1 Desenvolupament de competències orals en anglès

101276

Optativa

 1 Francès I

101258

Bàsica

1

Introducció a la cultura dels països de parla anglesa

101250

Bàsica

1

Introducció a la lingüística

101257

Bàsica

1

Panorama històric de la literatura en anglès

101251

Bàsica

2

Anàlisi de textos en anglès

101253

Bàsica

2

Anglès I

101279

Optativa

2

Desenvolupament de competències escrites en anglès

101259

Bàsica

2

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

101264

Obligatòria

2

Fonètica i fonologia en anglès

101277

Optativa

2

Francès II

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101254

Bàsica

1

Anglès II

101292

Optativa

1

Autobiografia en anglès

101265

Obligatòria

1

Gramàtica i significat en anglès

101273

Obligatòria

1

Història i societat del Regne Unit

101256

Bàsica

1

Introducció als estudis literaris

101282

Optativa

1

L'anglès com a llengua global

101255

Bàsica

2

Anglès III

101260

Bàsica

2

Eines de recerca en estudis anglesos

101268

Obligatòria 2 La narració breu en anglès

101289

Optativa 2 Literatura i cinema en anglès

101266

Obligatòria

2

Llengua anglesa en context

101283

Optativa 2 Llengües en contrast i en contacte

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101280

Optativa

1

Adquisició d'una segona llengua

101261

Obligatòria

1

Escriptura acadèmica i creativa

101291

Optativa

1

Estètica literària

101263

Obligatòria

1

Història de la llengua anglesa

101269

Obligatòria

1

La novel·la en anglès

101271

Obligatòria

1

Teatre en anglès

101262

Obligatòria

2

Anglès avançat: oral i escrit

101274

Obligatòria

2

Història i societat dels Estats Units

101270

Obligatòria 2

La poesia en anglès

101267

Obligatòria

2

Lingüística aplicada a l'anglès

101294

Optativa 2 Taller de teatre en anglès

101285

Optativa 2 Traducció (anglès)

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101284

Optativa

1

Aspectes particulars en llengua i lingüística anglesa

101275

Obligatòria

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101296

Optativa

1

Cultura popular en llengua anglesa y món contemporani

101281

Optativa

1

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

101293

Optativa

1

Taller en literatura i gestió de l'oci

101272

Obligatòria

1

Teoria crítica i literatura anglesa

101288

Optativa 2 Anglès per a usos tècnicis i professionals

101295

Optativa 2 Aspectes particulars en literatura i cultura anglesa

101286

Optativa

2

Comunicació intercultural i mediació en anglès

101290

Optativa

2

Literatura comparada en anglès

101298

Obligatòria

2

Pràcticum

101287

Optativa 2 Taller en competències escrites avançades en llengua anglesa

101297

Obligatòria 2

Treball Final de Grau (*)

100036

Optativa -- Matèria transversal

 (*) Treball Final de Grau: S'han de tenir superades, com a requisit previ,  les assignatures 101255 Anglès III i

101261 Escriptura acadèmica i creativa per tal de poder matricular el Treball Final de Grau.

 

 

 Grau en Estudis Anglesos (Antic)

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

45

15

0

60

2n

30

30

0

60

3r

0

42

18

60

4t

0

18 + 9 Treball final de Grau

+ 9 Pràctiques

24

60

TOTAL

75

123

42

240

(1) Distribució orientativa

PRIMER CURS  -  Assignatures exhaurides

SEGON CURS  -  Assignatures exhaurides

 

TERCER CURS  -  Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

101122

Especif.

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101120

Especif.

1

Història i societat del Regne Unit

101118

Especif.

1

La novel·la en anglès

101115

Especif.

1

Producció i edició de textos en anglès

101114

Especif.

2

Anglès acadèmic

101117

Especif.

2

El teatre en anglès

101124

Especif.

2

Lingüística aplicada

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS  -  Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

101125

Especif.

1

Traducció (anglès)

101119

Especif.

1

La poesia en anglès

101121

Especif.

1

Història i societat dels Estats Units

101142

Especif.

2

Pràctiques en empresa o institució

101141

Especif.

2

Treball final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES (**)  -  Assignatures amb dret a examen

Mòdul optatiu bàsic (S’han de superar 6 crèdits d’aquest mòdul de forma obligatòria)

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

 

Mòdul optatiu específic -  Assignatures amb dret a examen

MENCIÓ: CULTURA ANGLESA I MÓN CONTEMPORANI

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101143

1

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

101130

1

Discursos literaris en anglès

101131

1

L'anglès com a llengua d'ús global: evolució i perspectives

101134

2

Cultura popular en anglès i món contemporani

101129

2

Literatura i cinema en anglès

101132

2

Llengües en contrast i en contacte

101144

2

Estètica i literatura en el món de parla anglesa

 

Mòdul optatiu específic -  Assignatures amb dret a examen

MENCIÓ: LLENGÜES MODERNES; FRANCÈS I ALEMANY

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir una menció específica haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101139

1

Llengua alemanya I

101138

1

Llengua francesa II

101136

2

Cultura francesa i europea

101140

2

Llengua alemanya II

101137

2

Llengua francesa I